Wednesday, March 14, 2007

FAKTA OM ISLAM

Grundläggande för alla muslimer är trosbekännelsen. Den lyder "Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud". Instämmer man i detta budskap betraktas man som muslim. Guds vilja finns att skåda i Koranen, Guds egen skrift, där själva originalet eller Urkoranen fortfarande finns i Guds ägo. Ur denna bok läste ängeln Gabriel för Muhammed som sedan vidarebefodrade budskapet till människorna. Guds vilja kan också betraktas genom att studera Muhammeds sunna (sed). Denna samlar Profetens uttalanden och gärningar i ett stort antal nedtecknade hadither. De främsta hadithsamlingarna skrevs av Sahih Bukhari - Imam Bukhari (d. 870) och Sahih Muslim av Muslim Ibn al-Hajjaj (d. 875). Hadithernas betydelse grundas i synen på Profeten Muhammed som ofelbar (ismah). Som den perfekta människan (al-insan al-kamil) gjorde han inga fel och kan därför betraktas som ett evigt föredöme. Koranen är full av formuleringar som skall visa att Muhammeds ord också är Guds vilja. I sura 4:82 (4:80) står t.ex. ordagrant att den som lyder Profeten också lyder Gud! De lagar och levnadsregler som Gud ålägger mänskligheten finns enligt islam samlade i Koranen och Muhammeds sunna. Dessa ligger sedan som grund för sharia, den gudomliga lagen, där alla lagar och paragrafer hänvisas till avsnitt i Koranen eller Profetens sunna. Redan här ser vi bakgrunden till svårigheterna att kombinera islams värderingar med en sekulär demokrati. Om gudomliga lagar är överordnade mänskligt skapade lagar, blir friheten ytterst begränsad.

Begreppet abrogation är något som varje betraktare av religionen islam måste känna till. Detta innebär att en tidigare vers i Koranen ersätts av en senare om de strider mot varandra. Politiskt korrekta personer med syftet att förringa islams våldsamma och intoleranta sida brukar ofta "glömma" bort denna företeelse. Islamister gör det inte! Betydelsen kommer sig ur att Muhammed var en mycket mer tolerant och inställsam person under sina tidiga år som "profet". Han försökte vinna anhängare genom dialog och samtal. Detta kännetecknar också de tidiga uppenbarelserna, som vi kan läsa i Koranen. När Muhammed skaffat sig militär och politisk makt var tiden för dialog och samtal över. Därför är ersättningsverserna betydigt mer våldsamma till sin karaktär. Att hänvisa till de tidiga surorna i syfte att visa islams kärleksfulla sida ger därför inte den sanna bilden.
Med miljoner och åter miljoner muslimer bosatta i västvärlden är det extremt viktigt att just studera de skrifter som ligger till grund för troende muslimers tänkande och handlande. Alla korancitat på sidan är hämtade från K.V. Zetterstéens överlägsna översättning från 1917. I vissa fall kompletteras dessa av den nyare översättningen av Knut Bernström från 1998. Muhammed Knut Bernstöm var en svensk konvertit, och kan därmed betraktas som partisk. Som troende är det alltid svårare att ge en objektiv och rättvis bild av mer känsliga avsnitt. I sammanhanget bör man känna till att det finns muslimer som anser anser att Koranen inte kan översättas från arabiska utan att det "gudomliga" budskapet försvagas. Detta är naturligtvis trams, då arabiska skrifter likaväl som svenska är fullt översättningsbara om man bara ser till kontexten. Detta är Zetterstéens styrka då han som icke-muslim ser Koranen som ett religionshistoriskt dokument, och slipper slå knut på sig själv för att behaga dagens lättkränkta läsare och politiskt korrekta etablissemang.

På jorden finns idag (2012) runt 1,5 miljarder människor som anses vara anhängare till Profeten Muhammeds lära. Majoriteten av dessa lever säkert fredliga liv och kommer aldrig att bete sig våldsamt mot icke-muslimer (otrogna). Förekomsten av miljoner trevliga och sympatiska muslimer världen över är i sammanhanget helt oväsentligt och har ingenting med religionen islam att göra. Även dessa s.k. moderata muslimer skulle kunna agera oerhört våldsamt, blodtörstigt, kvinnoförtryckande, intolerant mot oliktänkare osv med motivet att Gud så befaller. Men de väljer att strunta helt eller delvis i Allahs befallningar. De är alltså goda människor trots islam, inte tack vare islam.

Innehållsförteckning
1. Våldets ursprung
2. En religion som vill härska
3. Kvinnan och jämställdhet i islam
3.1 Klädsel
3.2 Allah och Muhammed sanktionerar våld mot kvinnor
3.3 Kvinnan är mannens sexslav
3.4 En man får också ha slavar och slavinnor
3.5 Kvinnor är mindre värda
3.6 Menstruationen
3.7 En kvinna skall helst hålla sig inomhus
3.8 Kvinnlig könsstympning och islam
4. Islam uppmanar till segregering, inte integrering.
5. Kan man lita på en muslims ord?
6. Religionsfrihet och islam
7. Människovärde och islam
8. Paradiset
9. Uppmaningar till våld och mord
10. Uppmaning till rasism och folkmord
11. Jihad
12. Muhammed ville framstå gudomlig och ofelbar
13. Kritiker av islam eller Muhammed skall mördas!
14. Muhammed som pedofil
15. Islam och homosexualitet
16. Amputation av händer som straff
17. Islam anger stening som straff för äktenskaplig otrohet
18. Men Koranen anger ju " Intet tvång i religionen"
19. Aktuellt om islam

1. Våldets ursprung
Nästan dagligen kan man läsa om våldsdåd som utförs i islams namn. Hur kan detta ske när svensk media matar oss med budskapet att islam är en fredlig, kärleksfull och tolerant religion? Det finns här en tydligt avvikelse mellan journalisternas bild och verkligheten. För att förstå ursprunget till alla mord som sker i islams namn, är det väsentligt att känna till kontexten kring Muhammeds liv. Efter flytten från Mekka till Medina levde Muhammed och hans anhängare delvis på att plundra handelskaravaner i omgivningen. Genom att stjäla andras egendom och slå ihjäl de som skulle beskydda karavanen skapas förutsättningarna för en unik moral. Det blev därmed svårt/omöjligt att införa moraliska principer liknande kristendomens eller buddhismens universella regel om att inte döda. Lösningen blir istället att förbjuda muslimer att döda andra muslimer. I sura 17, vers 35 (17:33) står att man inte får döda en annan människa utan rättmätig anledning. Muhammed förtydligar detta genom att säga: Blodet på en muslim..... får inte utgjutas utom i tre fall: i hämnd för mord, en gift person som varit otrogen, samt den som lämnar islam och överger muslimerna. Detta finns att läsa i hadithen Sahih Bukhari, volym 9, bok 83, nr 17. Det skapas alltså ingen allmänmänsklig regel om att inte döda någon annan människa. Verkligheten visar med otäck tydlighet att islams anhängare inte är helt överens om vad som är en godtagbar anledning för att mörda andra människor. För fler exempel på de otaliga våldsuppmaningarna mot icke-muslimer, se avsnitt 9.

2. En religion som vill härska
Islam är i grunden en imperialistisk religion med anspråk på att dominera världens folk. Till islams försvar hörs ibland att våld endast får användas i försvarssyfte. Historien och skrifterna visar motsatsen. Profeten Muhammed styrde från början området runt staden Medina, men erövrade sedan allt större områden och krävde befolkningens underkastelse. Muhammeds efterföljare, kaliferna, lade på kort tid under sig enorma områden som islamifierades. Från Arabiska halvön expanderade de muslimska arméerna islams välde in i Nordafrika, över Medelhavet och vidare in i Spanien. Inte förrän i Poitiers lyckades de kristna stoppa de muslimska arméerna år 732 e.kr. Vid Medelhavets östra ände stoppades den muslimska expansionen år 718, i slaget vid Konstantinopel.
Ovanstående visar att våld och erövring sker utan motivet av ett försvarskrig. Detta är också vad Muhammed beordrade.

Sura 9, vers 29 (9:29)
" Kämpa mot dem som, trots att de förr fick ta emot en uppenbarad skrift (judar och kristna), varken tror på Allah eller den yttersta dagen, och som inte förbjuder det som Allah eller hans sändebud har förbjudit, och inte iaktar den sanna religionens bud - kämpa mot dem tills dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten"

33:27
"Och han gav eder deras (de otrognas) land och hem, deras ägodelar och ett land, som ni aldrig beträtt i arv, ja Gud är allsmäktig."

Muslim 19:4366
Allahs budbärare sade:"Jag skall förvisa Judarna och de Kristna från den Arabiska halvön och kommer inte att lämna kvar några andra än muslimer."

Muslim 19:4294
Han(Muhammed) brukade säga:"Strid i Allahs namn och i Allahs väg. Strid mot dem som inte tror på Allah. Skapa ett heligt krig...Om de vägrar att anamma Islam, så kräv skyddsskatten från dem. Om de går med på att betala, acceptera den och låt dem vara. Om de vägrar att betala, så sök Allah hjälp och strid mot dem."

Muslim 1:30
Allahs budbärare sade: "Jag har blivit befalld att strida mot folk så länge de inte säger att Allah är den ende Guden, och den som bekänner detta har garanterat sig skyddet av sin egendom och liv från mig, förutom de rättsliga angelägenheterna från Allah."

Bukhari 8:387
Allahs apostel sade: "Jag har blivit beordrad att strida mot folket tills de säger:"Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah." Om de säger så, ber som vi gör, vänder sig mot Qibla(Mekka) och slaktar som vi gör, är deras blod och egendomar heliga för oss och vi kommer då inte att lägga oss i deras förehavanden förutom rättligen, och deras räkenskaper kommer att vara upp till Allah att avgöra."

Bukhari 53:386
"Vår profet, Allahs budbärare har beordrat oss att strida mot er tills ni dyrkar Allah ensamt eller betalar skyddsskatten; och vår profet har berättat för oss att vår Herre säger: "Den bland oss som dödas skall komma till Paradiset för att leva ett så lyxigt liv som han aldrig sett och den bland oss som överlever skall bli er överherre."
I många muslimska länder idag säljs skriften Sions vises protokoll helt öppet. En förfalskning som redan nazisterna på 30-talet använde för att visa att judarna strävar efter världsherravälde. Vad som INTE är en förfalskning är Allahs uppmaning till muslimerna att erövra och ockupera de områden där icke-muslimer idag lever. Islam strävar efter världsherravälde, inte genom styrelseformer där alla skall behandlas lika, utan icke-muslimer skall erkänna sin underlägsenhet och betala extra skatter (tributer) till herrefolket.

3. Kvinnor och jämställdhet
Islam kan beskrivas som ett system av könslig apartheid, där kvinnor konsekvent diskrimineras och mannen ofta har rättigheter som kvinnor helt saknar. Återkommande är formuleringar om att kvinnan skall lyda mannen och uppträda undergivet. Vad sägs som om Muhammeds ord, förmedlade genom Sahih al-Bukhari vol 1 nr 301, samt vol 3 nr 826: Allahs sändebud sade en gång till en grupp kvinnor: " Jag har inte sett några , som är mer bristfälliga i intelligens och religion. En försiktig, känslig man skulle kunna ledas på avvägar genom någon av er..." Uttrycket "naqisatan 'aqlan wa dinan" (bristfällig i intelligens och religion) är ett av livets ordspråk och axiom på folkmassornas läppar i arabiska länder.
I sura 30:20-21 står det att kvinnorna är "skapade åt mannen", vilket många framstående korantolkare som t.ex. Razi anser vara ett bevis på att kvinnorna är skapade likt djur, örter och andra nyttiga ting. Hon kan alltså anses vara mannens egendom.
Muhammed berättade även att de flesta i helvetet är just kvinnor, vilket han sett under ett tillfälligt besök där (bukhari vol 7, bok 62 nr 124) Detta betyder ju då att kvinnan är mer syndfull och omoralisk än mannen, vilket är ett gott skäl att kontrollera kvinnors beteende.

3.1 Klädsel
Sura 33 vers 59 ( 33:59 )
”O profet, säg till dina fruar, dina döttrar, och fruarna till muslimer, att de skall förlänga sina klädsel.”

24:31
” Tala om för de muslimska kvinnorna att de skall sänka sin blick och behålla sin kyskhet. De skall inte visa upp några delar av sina kroppar utöver de nödvändigaste….”

Bukhari Volym 6, bok 60, nr 318 ( hadith )
De skall beslöja sina halsar och behag. De skall klippa upp sina höftskynken och skyla sig med de klippta tygen.”

Kommentar: Allah ger här kvinnor order om att dölja sina kroppar och leva i sexuell avhållsamhet (kyskhet). I dessa suror finns ursprunget till mycket av det våld och de trakasserier som muslimska män utsätter unga kvinnor för som själva vill bestämma över sin sexualitet och sitt klädval.

3.2 Allah och Muhammed sanktionerar mäns våld mot kvinnor
4:38 ”Männen är kvinnornas företrädare på grund av det företräde Gud gett somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar som de har; därför skall också muslimska kvinnor vara undergivna….. Och vad dem beträffar, av vilka ni fruktar uppstudsighet, så varna dem, skilj dem från bädden och aga dem……. Gud är förvisso hög och stor"
I Knut Bernströms koranöversättning finns ovanstående innehåll i 4:34 och lyder: " Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med den styrka och de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av kvinnornas försörjare. Rättfärdiga kvinnor förättar ödmjukt sin andakt inför Gud och döljer inför andra det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och om detta inte hjälper, håll er borta från deras nattläger och som sista utväg tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd och stor."

Oavsett hur positivt någon vill se på islams budskap, kvarstår följande faktum. Allah sanktionerar mäns våld mot kvinnor som inte lyder. Hur omfattande detta våld skall vara är en fråga för diskussion. Finns det någon vid sina sinnes fulla bruk som tror att jämställdhet kan skapas i ett samhälle där den ena parten skall LYDA sin man, och om detta inte sker kan misshandlas tills hon blir "medgörlig". Argumentet att även västerländska män slår kvinnor är ett hån mot de kvinnor som drabbas av detta religiöst sanktionerade våld. För etniska svenskar eller västerlänningar finns det inga sammanhang där dessa våldsverkare kan finna stöd hos familj, släkt eller vänner för våld mot kvinnor. Gällande religiösa miljöer kan omgivningen stödja detta våld, ur t.ex. ett hedersrelaterat perspektiv. Det finns inget sanktionerat våld i jämställda länder. Detta är en enorm skillnad.

Även profeten Muhammed slog kvinnor, och eftersom Allah handlade och talade genom sin profet, kan detta vara normbildande för rättrogna muslimer. I hadithen Sahih Muslim volym 2, bok 4, nr 2127 återges en händelse där Muhammed slår sin flickfru Aisha med följden att hon upplever smärta - "He (Muhammad) struck me (Aisha) on the chest which caused me pain ... "
Inom islam finns skilda uppfattningar om hur mycket våld som en man tillåts använda mot sin hustru om hon inte lyder. Ett nutida exempel finns i Sheikh Muhammed Kamal Mustafa, imam i Fuengirola i Spanien, som i sin bok ”Woman in Islam” diskuterar hustruaga enligt islams lagar. På sid 86-87 skriver han ”.... Det är förbjudet att slå henne på kroppens känsligaste delar, som ansikte, bröst, mage och huvud. Istället skall man slå henne på armar och ben med ett spö som inte får vara stelt utan smalt och lätt, så att inga sår eller skärsår uppstår.”
Denna tolkning grundar sig säkert på Profetens ord i följande hadith: " O Allahs sändebud! Vilken rätt har frun till någon bland oss fått över honom? Han sade: " Det är att du skall ge henne mat, när du själv har tagit din mat, att du skall kläda henne, när du har klätt dig själv, att du inte skall slå henne i ansiktet, inte heller smäda henne, inte heller överge henne utom inom hemmet." Hadith Sunan Ibn Magah, Kitab al-Nikah, hadith nr 1850
I situationer med knappa resurser skall alltså mannens behov alltid tillgodoses före kvinnans. Muhammed måste ha varit en riktig gentleman!

3.3 Kvinnan är mannens sexslav
"Allahs profet sade: När en man kallar på sin fru för att tillfredsställa sin önskan, låt henne då komma till honom, även om hon är sysselsatt vid ugnen" Hadith nr 61 Mishkat al Masabih, mannens och fruns plikter, engelsk översättning bok 1
" Allahs sändebud sade: Närhelst en man kallar på sin fru för att ligga med henne, och hon vägrar, och han sedan tillbringar hela natten med dåligt humör, fördömer änglarna henne tills hon går upp i gryningen." Hadith nr 54 Mishkat al Masabih, se även Bukhari arabisk-engelsk översättning vol. VII hadith nr 121.

2:223 ”Era hustrur är som en åker för er, besök denna åker efter behag…”

”Gift er inte med månggudadyrkande (kristna) kvinnor, om de inte övergår till islam. Låt heller inte era kvinnor ingå äktenskap med månggudadyrkare, om de inte konverterar till islam.”

4:3
”… gift er med så många kvinnor ni anser lämpligt, två eller tre eller fyra..”
Skälet till att man kan gifta sig med mer än en kvinna ges av Ghazali, den store muslimske forskaren:
" Några män har ett så tvingande sexuellt begär att en enda kvinna inte är tillräckligt för att skydda dem från äktenskapsbrott. Sådana män gifter sig därför företrädelsevis med mer än en kvinna, och de kan ha upp till fyra fruar."

33:52
Hädanefter är det ej tillåtet för dig (Muhammed) att äkta andra kvinnor och icke heller att taga andra hustrur istället, även om deras skönhet skulle behaga dig, utan blott de slavinnor, över vilka du råder, ty Gud är väktare över allting.

Kommentar:
Kvinnan är verkligen mannens sexslav inom islam. Hon måste alltid ställa upp på sex när mannen så önskar, vilket innebär att våldtäkt eller sexuellt tvång inte kan förekomma inom muslimska äktenskap. I Sura 4:38 ges mannen rätt att misshandla (Idribuhunna eller dharaba på arabiska) sin hustru om denne inte lyder! Hur hård denna misshandel skall vara är ett ämne för diskussion inom islam, men ingen ifrågasätter att kvinnan måste lyda sin man. Någon jämställdhet existerar inte inom islam. Kvinnan är mannens slav. Hur kvinnor uppväxta i fria västländska samhällen frivilligt kan konvertera till islam är med detta i åtanke en fullständig gåta. Antagligen saknar de kunskap om islams regelverk gällande kvinnor i kombination med en svag begåvning.
Lägg också märke till hur Allah hela tiden talar till männen. Hur många män en kvinna får ha ligger tydligen inte i Allahs intresse att reglera. I Sura 2:220 förbjuds äktenskap mellan muslimer och kristna. En liknelse är de s.k Nürnberglagarna 1935 där nazisterna förbjöd äktenskap mellan tyskar och personer med judisk börd.

Kvinnliga slavinnor accepteras av både Allah och Muhammed. Som icke-muslimsk kvinna idag bör man ha detta mycket klart för sig.

Lydnaden inom äktenskapet gäller alltså även sexuellt. På en respekterad svensk sida om islam ( www.islamiska.org )stod 2007-01-15 följande:
Så länge de lever tillsammans som man och hustru måste hustrun, enligt den islamiska lagen, acceptera mannens sexuella krav, eftersom det är helt naturligt. Mannens fysiska konstitution är sådan att den driver honom till sexuell tillfredsställelse ofta för att befria sig från dess tryck så att han mer effektivt kan utföra sina plikter i det praktiska livet.”
3.4 En man får också ha slavar och slavinnor
Eftersom Muhammed förutom profet också var en tjuv och rövare, behövdes gudomliga ord som legitimerade rov av både andras liv och ägodelar.
4:3 " ..... men fruktar ni att ni inte kan iaktaga billighetens krav så tagen blott en enda (hustru) eller blott de slavinnor över vilken ni råder..."
Detta har sedan muslimska lärda utvecklat genom åren. Tidigare nämnda Ghazali säger följande:
" .. i syfte att tömma hjärtat för att tillbe Gud har araberna fått tillåtelse att ha sex med kvinnliga slavar, om de någon gång skulle frukta, att deras passion skulle leda dem till äktenskapsbrott. Även om en sådan handling skulle leda till att ett barn föds (som också blir slav) så är detta en mindre förseelse än att äktenskapsbrott. Att förslava den nyfödde är en tillfällig sak, men genom äktenskapsbrott förloras evigheten."
Ihyá Uloum ed-Din av Ghazali, Dar al Kotob al Elmeyah, Beirut vol. II, sid 33 )
-
2.4 Kvinnor är mindre värda
4:12
Gud säger om era barn: En manlig arvtagare ärver lika mycket som två kvinnor…. Allt detta är en bestämmelse från Gud; Gud äro förvisso den Vetande; den Vise”

2:282
”…… Tillkalla två av era män som vittnen, är detta ej möjligt, så kan en man och två kvinnor vittna, av dem ni godkänt som vittnen ….”

2:228
”Kvinnorna har samma rättigheter emot männen som männen emot dem, dock äger männen företräde framför kvinnorna. Ja, Gud är väldig och vis.”

Kommentar: Varför Allah är intresserad av arvsfrågor är obegripligt, men sällan är Allahs ord så glasklara som gällande kvinnors mindre värde i fråga om arv och ordets trovärdighet. Även i Sverige gällde tidigare att kvinnor ärvde hälften mot en man, men detta ändrades i mitten på 1800-talet och var knappast motiverat som ett gudomligt evigt påbud.3.5 Menstruationsfixering
2:222
”… Undvik kvinnorna under menstruationen och kommen icke vid dem, förrän de blivit rena”

4:46
Ni som tror skall ej komma berusade till bönen... om ni haft beröring med kvinnor inte har vatten till hands, så tagen fin ren sand och gniden ansiktet och händerna därmed”

Mishkat 553 & 554 ( hadith)
Profeten sade: När en person har sexuellt umgänge med sin fru medan hon menstruerar, ska han ge en halv dinar för välgörande ändamål för denna försyndelse.
En halv dinar när blodet är något gult och en dinar om blodet är helt rött.


Kommentar: Kvinnors mentruation tycks vålla båda Allah och Muhammed stor irritation. Tillräcklig för att beordra männen att inte röra sina fruar under dessa dagar, men om man ändå bryter mot Allahs lagar går detta att reparera genom ekonomiska offer. Går detta att tillämpa mer allmänt på Koranens påbud? Köp dig fri från synden genom ett ekonomiskt offer (avlatsbrev)?


3.6 Kvinnan skall hålla sig inomhus

De delar av kroppen som inte skall visas benämns inom islam som "awrah". När islamister av olika ursprung skjuter ihjäl eller häller syra på små skolflickor är det fullt möjligt att följande hadith uppmuntrar deras sjuka hjärnor:
"Kvinnan är awrah. När hon går utanför huset, välkomnar djävulen henne".
(Ihyá Uloum ed-Din av Ghazali, Dar al-Kotob al Elmeyah, Beirut, Vol II, Kitab Adab al Nikah s.65

3.7 Kvinnlig könsstymning och Islam

Sant är att könsstympning förekom innan Islam, och den förekommer även bland icke-muslimer. Vad som däremot dock sällan framkommer är att Muhammed försvarade och uppmuntrade denna könsstympning.

Ahmad ibn Hanbal 5:75
Profeten sade: Omskärelse är tradition för män, och en hedersam egenskap för kvinnor.

I hadithen Abu Dawud 41: 5251, beskrivs hur profeten instruerar hur könsstympningen skall gå till, och att han avslutar med att konstatera: "Att kvinnlig könsstympning kommer att ge upphöjdhet åt kvinnan."
Kommentar:Om nu människan är skapad av en ofelbar Gud och därmed föds som muslim, varför då skära bort något muslimskt som denna ofelbara Gud skapat?

4. Islam uppmanar till segregering, inte integrering.

Varje gång det invigs eller planeras något nytt moskébygge är svenska politiker på plats och pratar om hur värdefull denna samlingsplats för muslimer kommer att vara ur integrationssynpunkt. Antingen ljuger de medvetet eller så saknar de elementär kunskap om islams lära.
Islam har alltid varit mycket tydliga att dela upp människor i "vi och dom". Detta för att hindra successiv uppblandning med övriga kulturer och religioner.
Både Allah och Muhammed är mycket tydliga i sina riktlinjer, där muslimerna beordras att inte beblanda sig med otrogna. I moskéer världen över predikas att att kvinnorna ej får skaffa sig icke-muslimska partners. Dessutom är det viktigt att muslimerna inte har nära vänner som är otrogna, som kan tänkas påverka tankarna på ett icke-islamskt sätt. Varje ny moské är en anti-integrationscentral.

48:29
"Muhammed är Guds apostel och de som följer honom är fruktansvärda mot de otrogna men barmhärtiga mot varandra."

4:91
”De skulle önska att ni blev otrogen liksom de själva…. Skaffa er inte några beskyddare ibland dom förrän de konverterat till islam. Om de vänder er ryggen så och döda dom, varhelst ni finner dom. Och skaffa er inte någon beskyddare eller hjälpare ibland dom."

5:56 (5:51)
"Ni som tror, tag ej judarna eller de kristna som beskyddare. De äro ju varandras beskyddare, och den av eder som tager dem beskyddare, hör dem till. Gud vägleder förvisso ej de orättfärsiga människorna."

2:220
"Gift er inte med månggudadyrkande (kristna) kvinnor, om de inte övergår till islam. Låt heller inte era kvinnor ingå äktenskap med månggudadyrkare, om de inte konverterar till islam.”

5:5
"Denna dag har all god, hälsosam föda blivit tillåten för er; och födan hos dem som fick del av uppenbarelsen i äldre tid är tillåten för er och er föda är tillåten för dem. Ni får ta till hustrur ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som före er fick del av uppenbarelsensedan ni gett dem deras brudgåva, för att leva med dem i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande eller en hemlig förbindelse…."

Här ser man tydligt hur en vers lätt kan ersättas av en senare. I 2:220 förbjöds äktenskap med kristna kvinnor. I 5:5 görs det tillåtet under förutsättning att brudgåva betalas.


5. Kan man lita på en muslims ord?
Svar nej. Flera hadither återger att Muhammed sagt att löften inte behöver hållas, om man senare anser sig kunna dra fördel av ett löftesbrott. ( se Sahih Muslim Book 015 nr 4058 )

Detta kompletteras av citat från Al Ghazali(1056-1111), som anses som en av islams största filosofer. Han utvecklade begreppet ”Taqija”, som på arabiska betyder ’försiktighet’. I detta fall innebär det rent konkret att muslimer har rätt att ljuga för ”otrogna”, om det gagnar den ljugande muslimen eller islams sak.
” Nu och då är det din plikt att ljuga…vi bör ljuga, när sanningen leder till obehagliga resultat, men säga sanningen när den leder till goda resultat.”


6. Religionsfrihet och islam

Enligt Bukhari, volym 9, bok 83, nr 17 ( hadith) säger profeten: Blodet på en muslim..... får inte utgjutas utom i tre fall: i hämnd för mord, en gift person som varit otrogen, samt den som lämnar islam och överger muslimerna.

Sahih Bukhari, vol 9, bok 88, nr 6922
"Den som bytt sin muslimska tro, döda honom"

I en annan hadith utbrister den kärsleksfulle profeten i ett rent dödshot:
- I de sista dagarna kommer en del unga och dåraktiga människor att träda fram. De kommer att tala på bästa tänkbara sätt men de kommer att överge islam lika fort som en pil går genom sitt byte. Deras tro kommer aldrig att nå utanför deras strupar. Var ni än stöter på dem så döda dem, ty den som dödar dem skall belönas på uppståndelsens dag. ( Bukhari, volym 4, bok 56, nr 808 )

Kommentar: Alla insatta vet att yttrandefrihet och islam inte fungerar, då kritik, ifrågasättande eller satir över islam anses hädiskt och kränkande. Nu vet ni att inte heller religionsfrihet fungerar ihop med islam.


7. Är människor lika mycket värda inom islam?
48:29
Muhammed är Guds apostel och de som följer honom är fruktansvärda mot de otrogna men barmhärtiga mot varandra.

Kommentar: En muslims agerande mot sina medmänniskor styrs av vilken religion de bekänner sig till. Ett universiellt människovärde existerar inte inom islam. Vilket också möjliggör utövandet av våld mot icke-muslimer.

8. Paradiset
78:31 – 34
De gudfruktiga väntar förvisso en tillflyktsort - Trädgårdar och vingårdar – Högbarmade* och jämnåriga jungfrur – och en bräddad bägare.
* Det arabiska uttrycket för dessa kvinnors bröst är "Kawa'eb", vilket betyder stora, svallande och fasta. De (brösten) är inte hängiga.

56:62, 70-72
”Utom dessa (lustgårdar) finnes tvenne andra lustgårdar........ I dem finnes de bästa och skönaste kvinnor......svartögda tärnor instängda i tälten.”

Kommentar: Ännu en gång ser vi hur mansfixerad denna religion är. Ett paradis fyllt av storbröstade ( OBS ej hängbröstade!) kvinnliga oskulder, därtill omgivet av vingårdar och fyllda bägare, något strängt förbjudet för muslimer i livet. Men i paradiset existerar tydligen en annan lägre moral. Sedan kan också fråga sig varför man stänger in vissa kvinnor i tälten?


9. Våld och mord i islams namn
4:91
”De skulle önska att ni blev otrogen liksom de själva…. Skaffa er inte några beskyddare ibland dom förrän de konverterat till islam. Om de vänder er ryggen så och döda dom, varhelst ni finner dom. Och skaffa er inte någon beskyddare eller hjälpare ibland dom.”
5.37
Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ur landet.

2:187
”Döda dom varhelst ni påträffar dom och driv ut dem från varje plats, från vilken de driver ut er, …… och strider de mot er, så döda dem! Sådan är de otrognas lön!”

8:17
"I haven ej heller dödat dem, utan det var Gud som dödade dem. Inte heller var det du, som slungade, när du slungade, utan det var Gud som slungade......"

47:4
När ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor.


9.29
Strid mot dem till vilka skriften blev given, men som ej tro på Allah och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt, och ej bekänna sig till islam, tills de villigt giva tribut och ödmjuka sig.

Sahih Muslim, bok 1, nr 29:
"Jag har blivit beordrad att slåss mot människor om de inte säger: Det finns ingen gud utom Allah"


Tabari IX: 69
Profeten sade: Att döda otrogna är en bagatell för oss.


Kommentar: Och där dog myten om att islam är en tolerant och kärleksfull religion. Sanningen är att islam är unik genom sitt sätt att uppmana till mord och våld mot icke-muslimer.


10. Uppmaning till rasism och folkmord
5:16
”Men därför de (judarna) brutit sitt förbund, har vi förbannat dem och förhärdat deras hjärtan, så att de rycka orden ur sitt sammanhang och glömma en del av de förmaningar de fått. Och du skall oupphörligen upptäcka bedrägerier av dem med undantag av ett fåtal.”

Ibn Ishaq s. 369:
"Döda varenda jude som du får makt över "

Abu Huraira vol 4, bok 52 nr 177 eller Sahih Muslim, bok 41, nr 6985
Profeten sade: Den yttersta dagen kommer inte förrän muslimer kämpar mot judarna. Muslimerna skall döda dem och judarna skall gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga : Åh, muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom!

Kommentar : överflödig


11. Jihad

2:149
”Säg inte om dem som dör för Guds sak, att de är döda, utan levande. Men ni märker det inte.”
4:76
”Må alltså de, som vill sälja sitt jordiska liv för det tillkommande, strida för Guds sak. Den som strider för Guds sak och stupar eller segrar skall givas stor lön.”


Kommentar: Mord i Guds namn ger muslimer en garanterad plats i paradiset. De som skall mördas är människor som upplevs motarbeta islam, vad det nu innebär. Holländaren Theo van Gogh, som gjorde en film om islams kvinnorsyn belönades med en kniv i bröstet. Islamistiska terrorister världen över finner stöd i ovanstående suror.

12. Muhammed ville framstå som gudomlig (al-insan al-kamil)
För att undvika kritik mot sin person lyckades Muhammed få Allah att slänga ur sig följande:
53:2-5
"Icke far eder landsman vilse, och icke bedrager han sig. Ej heller talar han av egen drift. Detta är ej annat än en uppenbarelse, som uppenbaras. En, som är väldig i kraft, har undervisat honom"
33:21
"I Guds apostel har ni nu fått ett härligt föredöme för den som hoppas på Gud och den yttersta dagen och flitigt åkallar Gud"
33:36
"Det höves ej en rättrogen man eller rättrogen kvinna, när Gud och hans apostel avgöra en sak, att hava fritt val i denna sak, och den som är olydig mot Gud och hans apostel är fången i uppenbar villfarelse."
Är det inte underbart att kunna hävda att ens ord är gudomliga, och alla som ifrågasätter mina ord går emot Guds vilja! Att Muhammed försökte få Guds auktoritet bakom sina befallningar är inte svårt att förstå. Det handlar om makt och inflytande.

13. Kritiker av islam eller Muhammed skall mördas!

Som de flesta vet är det otänkbart och förenligt med hårda straff i de flesta muslimska länder att kritisera Koranens innehåll eller Muhammeds ord och gärningar. Detta har sitt ursprung i surorna:
9:62
”....dem som förolämpa Guds apostel väntar ett fruktansvärt straff.”

9:64
”....den som sätter sig upp emot Gud och hans apostel har helvetets eld att vänta..”.


Detta fortsätter i surorna 9:66-67 där människor förbjuds att skämta om Muhammed eller Allah.

Bukhari vol 5, bok 59, nr 369 ges förklaringen till morden på tex Theo van Gogh eller mordförsöken på Lars Vilks eller andra tecknare av profeten Muhammed.

Under profetens vistelse i staden Medina anklagades den judiska poeten Ka´b bin Al-Ashraf för att ha hädat islam och förolämpat de muslimska kvinnorna i vissa av sina alster. Den kärleksfulle profeten Muhammed frågar därför sina anhängare vem som kan tänka sig att mörda den frispråkiga författaren som sårat Allah och hans apostel.

En frivillig muslim vid namn Muhammad bin Maslama anmäler sig och frågar om han får ljuga inför poeten i syfte att komma honom nära. Guds apostel visar här islams brist på moral och ger den blivande mördaren klartecken att ljuga, så länge det gynnar islams sak. En natt mördar sedan Maslana och hans fosterbror poeten Ka´b. De återvänder med den mördades avhuggna huvud till profeten Muhammed, som då utbrister ”Allahu akbar” och prisar Allah för mordet på hans fiender.

Kommentar: Tänk er liknande förbud inom Kristendomen och Upplysningen på 1700-talet hade varit otänkbar, liksom våra fria demokratiska samhällen. Den logiska följden av Koranens budskap blir här frånvaro av yttrandefrihet. Utan yttrandefrihet kommer människor aldrig att uppleva vare sig demokrati eller annan frihet. Någon vis man lär ha sagt : Riktig frihet är att få säga det som andra inte vill höra.
Detta gäller även för Allah eller Muhammed!
14. Muhammed som pedofil

Bukhari, vol.7 bok 62, nr 88
"Profeten skapade kontraktet (bröllopskontrakt) med Aisha när hon var 6 år gammal, och fullbordade äktenskapet (samlag) när hon uppnått 9 års ålder. Hon levde med honom i nio år (till han avled)."

Muslim skriver i bok 8 vol. 3, nr 311 :
"Aisha (Allah be pleased with her) reported that Allah’s Apostle (may peace be upon him) married her when she was seven years old, and he was taken to his house as a bride when she was nine, and her dolls were with her; and when he (the Holy Prophet) died she was eighteen years old."

I Bukhari vol.7 bok 62, nr 17 står följande: ”Skildrat av Jabir bin ‘Abdullah: När jag gifte mig sade Allahs Apostel till mig, ‘Vilken slags kvinna har du gift dig med?’ Jag svarade, ‘Jag har gift mig med en mogen kvinna’ Han sade, ‘Varför, tycker du inte om oskulder och att kela med dem?’ Jabir sade också: Allahs Apostel sade, ‘Varför gifte du dig inte med en ung flicka så att du kan kela med henne och hon med dig?”

Kommentar: Eftersom muslimer betraktar Muhammed som "den perfekta människan - al-insal al-kamil" kan heller inte äldre mäns äktenskap med småflickor fördömas. Därför finns det idag ca 51 miljoner barnbrudar i världen enligt organisationen The International Center for Research on Women. Många i muslimska länder.Vidrigt!

15. Islam och homosexualitet
7:78-79, 7:82 " Så sände vi ock Lot, då han sade till sitt folk: Skolen I begå en skändlighet, den ingen i all världen övat före eder? I gån sannerligen till män istället för kvinnor av liderlighet. Ja, I ären lättsinniga människor. Och vi läto ett regn falla över dem, och se vilket slut syndarna fingo.

Kommentar: Guds straff för homosexualitet är eld från himlen, dvs dödsstraff. Argumentera mot det, den som kan.

16. Straffet för stöld är amputation av höger hand
Muslim Bok 017, Nr 4183
Ibn 'Umar reported that Allah's Messenger (may peace upon him) cut off the hand of a thief (in case of the theft) of a shield the price of which was three dirhams.


17. Islam anger stening som straff för äktenskaplig otrohet
Profeteten Muhammed beordrade ett flertal steningar av personer som begått äktenskaplig otrohet. Att han skulle göra detta i strid mot Allahs vilja är otänkbart då Allah enligt islam talar genom Muhammed, dvs hans ord är gudomlig lag.

Profeten Muhammed beskrivs på följande sätt i Koranen:
53:2-5 "Icke far eder landsman vilse, och icke bedrager han sig. Ej heller talar han av egen drift. Detta är ej annat än en uppenbarelse, som uppenbaras. En, som är väldig i kraft, har undervisat honom"
33:21 "I Guds apostel har ni nu fått ett härligt föredöme för den som hoppas på Gud och den yttersta dagen och flitigt åkallar Gud"

Dvs Allah talar genom profeten och hans ord och gärningar blir därför per automatik ofelbara. Att Muhammed skulle agera fel när han beordrar folk att bli stenade är därför uteslutet. Allahs apostel har sagt följande om straffet stening för äktenskaplig otrohet:

Bukhari, vol 2, bok 23, nr 413
Narrated 'Abdullah bin 'Umar : "The Jew brought to the Prophet a man and a woman from amongst them who have committed (adultery) illegal sexual intercourse. He ordered both of them to be stoned (to death), near the place of offering the funeral prayers beside the mosque."


Bukhari, volym 9, bok 83, nr 17
Allah's Apostle said, "The blood of a Muslim who confesses that none has the right to be worshipped but Allah and that I am His Apostle, cannot be shed except in three cases: In Qisas for murder, a married person who commits illegal sexual intercourse and the one who reverts from Islam (apostate) and leaves the Muslims."

Muslim bok 17 nr 4206
'Abdullah b. Buraida reported: "..There came to him (the Holy Prophet) a woman from Ghamid and said: Allah's Messenger, I have committed adultery, so purify me. By Allah, I have become pregnant. He said: Well, if you insist upon it, then go away until you give birth to (the child)… He (the Holy Prophet) entrusted the child to one of the Muslims and then pronounced punishment. And she was put in a ditch up to her chest and he commanded people and they stoned her. Khalid b Walid came forward with a stone which he flung at her head and there spurted blood on the face of Khalid and so he abused her. Allah's Apostle (may peace be upon him) heard his (Khalid's) curse that he had hurried upon her. Thereupon he (the Holy Prophet) said: Khalid, be gentle. Then giving command regarding her, he prayed over her and she was buried."

Icke-muslimska dhimmis och muslimer som vill framställa islam som en kärleksfull religion är aldrig sena att påpeka att Koranen faktiskt inte förespråkar dödsstraff för äktenskaplig otrohet. Detta är tyvärr fel om man ser till kontexten kring denna sura (24:2). Koranen anger inte om suran avser äktenskaplig otrohet, utan syftar på par som har sexuella relationer innan äktenskapet är ingått. Framgår tydligt i följande hadith.

Muslim Bok 017, Nr 4191:
'Ubada b. as-Samit reported: Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: Receive (teaching) from me, receive (teaching) from me. Allah has ordained a way for those (women). When an unmarried male commits adultery with an unmarried female (they should receive) one hundred lashes and banishment for one year. And in case of married male committing adultery with a married female, they shall receive one hundred lashes and be stoned to death.


Profeten Muhammed bekräftar alltså att straffet stening bara gäller personer som är gifta. För övriga gäller 100 piskrapp enligt Koranen. Alltså är stening som påföljd för äktenskaplig otrohet i enlighet med islams skrifter. De som säger annat försöker bara dölja sanningen. I vilket syfte?18.Men Koranen anger ju "inget tvång i religionen"
Sura 2:257 säger: " Det finns intet tvång i religionen, den rätta vägen är tydligt skild från villfarelsen...."
Muhammed som varken var läs- eller skrivkunnig började med tiden förändra sina berättelser om Guds budskap (alla lögnare får med tiden svårt att hålla isär sitt svamlande) Men när människor i hans omgivning började påpeka hans inkonsekvens fick han genast en ny uppenbarelse (så lägligt):
2:100 " Så ofta vi upphäva en vers eller den råka i glömska, sätta vi en bättre eller likadan i stället; vet du ej att Gud är allsmäktig."
16:103 "Och då vi sätta en vers istället för en annan, emedan Gud bäst vet vad han nedsänder, säger de: " Du diktar blott" Nej de flesta av dem veta ingenting"
Så en någorlunda human vers ersätts lätt genom en senare mer blodtörstig variant.


19. Islam idag
En snabb titt på världskartan på sajten Freedom House, så ser man att de som uppskattar frihet och mänskliga rättigheter skall söka sig till andra länder, än de som brukar benämnas som den muslimska världen. Likaså är de farligaste länder, sett till hur många som dödas i terrorattacker, samtliga muslimska, där Irak, Nigeria, Afghanistan, Syrien och Jemen ligger i topp. Militanta muslimer mördar i genomsnitt sju personer i timmen världen runt, dygnet runt, visar en sammanställning gjord av BBC och det internationella centret för radikaliseringsstudier (ICSR). Googla terrorgrupper och islam och du hittar mängder av blodtörstiga våldsbejakande muslimer i grupper som IS, Hizb ut-Tahrir, Jabhat al Nusra, Jemaah islamiah, al-Qaida, Talibanerna, Boko Haram, al-Aqsa-brigaderna, Muslimska Brödraskapet, al-Shabaab, Ansar al-sharia, Ansar Bait al-Maqdis, Jaysh al-Islam, Izz ad-Din al-Qassam Brigades, Harkat-ul-Jihad-al-Islami, Hamas, Hezbollah, Harakat Sham al-Islam och Harkat-ul-Mujahideen- al-Islami, för att nämna några.
Våldet inom islam finns motiveras genom uppmaningar i Koranen och av profeten Muhammeds tal och handlingar. Hur många muslimer som inspireras av sin religions mer våldsamma delar varierar över tid och mellan olika områden. Men alla muslimer kan utan att frångå sin religion bli våldsamma islamister i någon av tidigare nämnda grupper. När IS/Daesh halshugger västerländska journalister eller tar icke-muslimska kvinnor som sexslavar följer de bara sin profets exempel och tillämpar jihad i meningen att kämpa mot islams fiender. För alla icke-muslimer kan i någon mening betraktas som islams fiender genom att de inte accepterar införandet av Kalifatet och dess gudomliga lagar enligt Allahs uppmaning i Sura 9, vers 29 (9:29) ” Kämpa mot dem som, trots att de förr fick ta emot en uppenbarad skrift (judar och kristna), varken tror på Allah eller den yttersta dagen, och som inte förbjuder det som Allah eller hans sändebud har förbjudit, och inte iaktar den sanna religionens bud – kämpa mot dem tills dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten” . Denna uppmaning finns också i ett flertal hadither där profetens ord förstärker uppmaningen till att skapa ett globalt kalifat.

Som tidigare nämnts i avsnittet ”Etnisk rensning” var Muhammeds tolerans mot de som vågade kritisera den nya profeten och hans lära noll. Han beordrade flera mord på författare/poeter som vågade kritisera eller raljera med hans lära. Detta fortgick ända tills slutet på Muhammeds levnad. De sista poeterna att plikta med sina liv, var Abu A´fak och Asma bint Marwan, som mördas sedan de kritiserat och hånat Allahs sändebud. Dessa mord beordrade av Allahs apostel skördar offer ännu i våra dagar. Regissören Theo van Gogh kritiserade islams kvinnosyn i en film och för detta blev han mördad av en muslim bosatt i Holland.Ett flertal konstnärer lever idag under dödshot, sedan de vågat avteckna profeten på sätt som inte passar anhängare till islam. Här blir Muhammeds status som evigt föredöme obehagligt konkret.

Den 7 januari 2015 mördar militanta muslimer ett dussin personer på den franska satirtidningen franska satirmagasinet Charlie Hebdos. Deras brott? De hade ritat teckningar och skojat om profeten Muhammed. Återigen blir Muhammeds status som evigt föredöme obehagligt konkret. I kölvattnet kring denna massaker publicerar åtskilliga svenska muslimer sina åsikter där de berömmer attentatsmännen och hoppas på fler mord på oliktänkare, bl.a. i ord som dessa ”Nu får äckliga grisarna tänka en extra gång innan de får för sig att håna Allah och Hans profet”. Hösten 2015 utför militanta muslimer ett nytt terrordåd i Paris och 130 personer mördas. IS/Daesh tar på sig ansvaret för dådet. Att sedan Säpo i slutet av 2014 räknade med att ca 300 svenskar stred för IS i Syrien och många sedan återvänder militärt tränade och empatiskt än mer avtrubbade lär bara göra det till en tidsfråga innan det första riktigt allvarliga terrordådet blir en verklighet i Sverige. Lars Vilks har all anledning att oroa sig. Liksom de fåtaliga svenskar som vill se Sverige fortsätta vara en demokrati även i framtiden. Hittills har islamiseringen av Sverige kunnat pågå relativt obehindrat. Framtiden lär utvisa om svensken vågar slåss för sin frihet även mot en motståndare som är beredd att dö för sin sak och slakta alla i sin väg.

En obehaglig muslimsk sedvänja som relativt nyligen uppmärksammats i Sverige och Västeuropa är Taharrush. Större eller mindre grupper av muslimska/arabiska män söker upp ensamma eller utsatta kvinnor, företrädesvis efter mörkrets inbrott och begår sexuella övergrepp på dem genom att taftsa på könsorgan och bröst. Inte sällan används våld och offret rånas på värdesaker medan händer och fingrar letar sig in i kroppsöppningar under enormt obehag. I vissa fall har fullbordade våldtäkter också inträffat. I en kultur där kvinnor förväntas att stanna inomhus och enbart röra sig utomhus med manligt sällskap blir taharrush en accepterad metod att straffa de kvinnor som bryter mot islams regler för kvinnligt beteende och klädsel. När dessa män sedan i hundratusental förflyttar sig till västerländska städer med ensamma kvinnor i kvällsvimlet triggas gamla vanor tydligen igång. Detta uppmärksammades först i Sverige genom taharrushen i Köln på nyårsnatten 2015, där ett tusental arabiska män utsatte flera hundra etniska tyskor för sexuella övergrepp. Nyheter Idag släppte då bomben att DN fått kännedom om omfattande sexuella övergrepp under ungdomsfestivalen We are Sthlm utan att våga skriva om det pga rädsla att SD skulle gynnas. Under 2015-års We are Sthlm kom det in 300 anmälningar från svenska tjejer om sexuella övergrepp utförda av grupper av muslimska män. I 95 procent av fallen var det unga afghanska män som var gärningsmän. Ingen av dessa lagfördes av polisen. Vid ungefär samma tidpunkt utförde andra grupper av muslimska män taharrush mot svenska tjejer i Kalmar och Karlstad. Vi kan alltså konstatera att denna muslimska sedvänja nu nått Sverige med full kraft. Att mångkulturen är mer än sång och spännande maträtter blev plötsligt otäckt tydligt. Orsaken till detta sjuka medeltida beteende av manligt förtryck kan tydligt spåras till islams regler om kvinnans roll i samhället.

Islam är skapat av en våldsam person som styrde sitt rike med som enväldig diktator, betraktade kvinnor som underlägsna, tog livet av mängder av människor och beordrade än fler mord på oliktänkare. Hur kan någon förnuftig person tro att hans idéer skall blomstra av humanism, jämställdhet, frihet och tolerans? Det är ju allt som profeten Muhammed och hans muslimska samhälle saknade.


Vad säger man då om en religion som anser att :

Kvinnor är mindre värda än män.
Kvinnor som inte lyder sin man får misshandlas
Kvinnan skall alltid tillfredsställa sin mans sexuella krav
Mord på icke-muslimer leder till paradiset, om du hävdar att mordet skett i syfte att försvara islam.
I detta paradis passas män upp av kvinnliga oskulder med stora bröst.
Det är acceptabelt att ljuga. Om det gynnar islam är det t.o.m. att rekommendera.
Människor är värda olika beroende på sin trostillhörighet.
Det är Guds vilja att mörda människor som vill lämna islam och byta religion.
Man får inte ifrågasätta, kritisera eller skämta om Allah, Koranen eller Muhammed.
Uppmuntrar kraftigt till våld mot icke-muslimer.
Hitlers judeutrotning måste fullföljas innan världen blir fredlig.
Slutmålet är att islam skall styra världen och alla icke-muslimer erkänner islams överhöghet.
Sex och äktenskap med nioåriga småflickor är helt ok. Pedofili och otukt är okända begrepp.


Vårt svar är givet – vad är ditt?
Med ett starkt muslimskt inflytande kommer Sveriges kvinnor och män att förpassas tillbaka till Medeltiden. Inte sedan Hitlers dagar har världen stått inför ett större hot. Hur du agerar på denna utmaning är helt avgörande om vi skall kunna behålla vår frihet, demokrati och jämställdhet.

About Me

Vi är två välbeväpnade troll från de djupa skogarna i väster. Ogillar förmynderi och fascism i alla dess former - religiös eller politisk. Gillar frihet och god mat.